Αρχική » Ποιμαντική δραστηριότητα – Φεβρουάριος 2023

Ποιμαντική δραστηριότητα – Φεβρουάριος 2023

Μαρ 18, 2023 | Εγκύκλιοι του Μητροπολίτη, Τα νέα μας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ κ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2023

02/02: Ha presieduto dal Trono Episcopale (corostasìa) la celebrazione nella Chiesa Cattedrale di San Giorgio dei Greci in Venezia dell’Ufficio di Mattutino e della Divina Liturgia per la grande Festa liturgica della Presentazione del Signore al Tempio.

05/02: Ha celebrato nella Chiesa Cattedrale di San Giorgio dei Greci in Venezia la Divina Liturgia Pontificale della Domenica del Pubblicano e Fariseo (I Dom. del Triodio). Su ordine suo il Vescovo ausiliare Athenagoras di Terme ha presieduto dal Trono Episcopale (corostasìa) nella Cappella dei SS Apostoli presso il monumentale Cimitero della storica Comunità Greco-Orientale di Trieste la celebrazione della Divina Liturgia domenicale, al termine della quale ha insediato il Rev.do Presbitero Costantino Khvuts come Parroco della neo-fondata nostra Parrocchia Ortodossa Ucraina triestina, che avrà come luogo di culto la suddetta Cappella cimiteriale.

09/02: Accompagnato dal Rev.mo Archimandrita Symeon Katsinas, Parroco Greco-Ortodosso di Roma e Vicario Metropolitano per l’Italia Centrale, ha assistito nella Basilica Patriarcale di San Giovanni in Laterano alla celebrazione della Divina Liturgia, presieduta da Sua Eminenza Rev.ma il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo-Metropolita di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in occasione del 55° anniversario della Comunità di Sant’Egidio. In seguito ha partecipato al rinfresco officiale offerto per tale motivo nell’adiacente Palazzo Lateranense.

10/02: Ha ricevuto nei locali della Chiesa Greco-Ortodossa di San Teodoro in Palatino il Rev.mo Protopresbitero Serafino Franchini, Parroco delle Parrocchie Romenofona di Roma e Greco-Ortodossa di Viterbo, con il quale ha collaborato su questioni pententi delle suddette due parrocchie nostre.  

11/02: Accompagnato dal Rev.mo Protopresbitero Giorgio Khachidze, Parroco Greco-Ortodosso di Perugia, si è recato a Gubbio (PG) dove nel Tempio della nostra Parrocchia locale di San Giorgio ha presieduto alla celebrazione dell’Ufficio dei Vespri domenicali e dell’Artoclassia, in presenza di SER Mons. Luciano Paolucci Bedini, Vescovo di Gubbio-Città di Castello e dell’Ill.mo Sig.re Filippo Mario Stirati, Sindaco di Gubbio, con i quali ha cenato seguitamente.

12/02: Ha celebrato nel Tempio della nostra Parrocchia Greco-Ortodossa di San Gerasimo di Cefalonia in Perugia la Divina Liturgia Pontificale della Domenica del Figlio Prodigo (II Dom. del Triodio). Prima della celebrazione liturgica ha passato dalla chiesa ed ha salutato il nostro Metropolita l’Ill.mo Sig.re Sindaco di Perugia Dott. Andrea Romizi. In seguito ha partecipato al pranzo festivo comunitario offerto dal Parroco e il Consiglio Parrocchiale.

15/02: È stato rappresentato dal Rev.mo Archimandrita Symeon Katsinas, Parroco Greco-Ortodosso di Roma e Vicario Metropolitano per l’Italia Centrale, al Convegno per il Decennale della firma dell’Intesa tra lo Stato Italiano e l’Unione Buddhista Italiana (Sala Zuccari, Palazzo Giustiniani, Senato della Repubblica).

16/02: È stato rappresentato dal suddetto chierico alla presentazione presso l’Università Sapienza di Roma del volume “Santa Sofia; I templi della Sapienza di Dio nel mondo”, pubblicato dall’Assemblea Inter-parlamentare dell’Ortodossia.

17/02: Ha assistito nella Chiesa Cattedrale di San Giorgio dei Greci in Venezia alla celebrazione della Divina Liturgia per la Festa del Santo Gran Martire Teodoro il Tirone, primo santo patrono della Serenissima.

19/02: Ha celebrato nella Chiesa Greco-Ortodossa di San Teodoro in Palatino di Roma la Divina Liturgia Pontificale della Domenica di Carnevale (III Dom. del Triodio) in occasione della sua recente Festa patronale (17/02). Al finale della Liturgia ha benedetto l’Artoclassia, mentre la festa è stata chiusa con la mensa festiva comunitaria offerta nei locali della chiesa dal Parroco e il Consiglio Parrocchiale. Tra le varie autorità ecclesiastiche e diplomatiche presenti erano gli Eminentissimi Cardinali Giovanni Battista Re, Decano del Corpo Cardinalizio e Angelo De Donatis, Vicario Generale di Sua Santità il Papa per la Diocesi di Roma e gli Eccellentissimi Ambasciatori di Grecia e Cipro presso il Quirinale e la Santa Sede.

20/02: Ha ricevuto negli uffici dell’Arcidiocesi la visita fraterna di SER Mons. David Hamid, Vescovo della Chiesa d’Inghilterra per l’Europa.

22/02: Ha ricevuto negli uffici dell’Arcidiocesi i suoi Vescovi ausiliari ed alcuni dei suoi Vicari Metropolitani, venuti in Venezia con l’occasione della Festa di San Policarpo, con i quali ha cenato.

23/02: Ha celebrato nella Chiesa Cattedrale di San Giorgio dei Greci in Venezia la Divina Liturgia per la Festa del Santo Ieromartire Policarpo, Vescovo di Smirne, suo santo patrono e protettore. Erano presenti le Sue Eminenze Rev.me il Metropolita di Demetrias e Almyros Ignacio e l’Arcivescovo di Bialystok e Gdansk Yakov, i Vescovi ausiliari e i Vicari del nostro Metropolita, che in seguito ha offerto il pranzo festivo.

25/02: Ha celebrato nella Chiesa Cattedrale di San Giorgio dei Greci in Venezia la Divina Liturgia Pontificale del Sabato della Settimana del Carnevale con occasione del 1° anniversario della guerra in Ucraina con la partecipazione dei nostri sacerdoti e parrocchiani delle parrocchie ortodosse ucraine del Vicariato Metropolitano dell’Italia Nord-Est (Triveneto). Alla fine della Liturgia ha presieduto all’Ufficio Sacro di Grande Commemorazione dei Defunti per il riposo dell’anima delle vittime di questa guerra ingiusta. In seguito i nostri sacerdoti e fedeli ucraini hanno venerato nella Basilica Patriarcale di San Marco la tomba dell’Apostolo ed Evangelista e la famosa icona bizantina della “Madonna Nicopeia”.

26/02: Ha celebrato nella Chiesa Greco-Ortodossa di San Nicola e dell’Annunciazione in Genova la Divina Liturgia Pontificale della Domenica dei Latticini (IV Dom. del Triodio). In seguito ha benedetto la Torta di San Basilio e il pranzo festivo comunitario della Parrocchia Greco-Ortodossa e della Comunità Ellenica genovesi, con motivo dell’anno nuovo civile. Nel pomeriggio ha collaborato con il Parroco e i membri del Consiglio Parrocchiale, con i quali ha cenato.

28/02: Ha ricevuto negli uffici dell’Arcidiocesi il suo Vescovo ausiliare Athenagoras di Terme con il quale ha collaborato su alcune questioni correnti della nostra Arcidiocesi.

Share This